KAPACITET UREĐAJA

OD 3.000 DO 50.000 ES
(ekvivalentnih stanovnika)

NAMJENA

Naselja – općine – gradovi – industrija

STUPANJ PROČIŠĆAVANJA

II ili III stupanj pročišćavanja

  • bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja

BIOTIP max

– suvremeni i konvencionalan uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom od 3.000 do 50.000 ES (ekvivalentnih stanovnika).

Proces pročišćavanja odvija se s povratom ili bez povrata aktivnog mulja.
Namjena: za općine, naselja, gradove, industriju

Osnovni objekti na uređaju BIOTIP max: prostor za smještaj postrojenja za fino mehaničko pročišćavanje otpadne vode, bazeni za dodatnu denitrifikaciju, bioaeracijski bazeni, sekundarne taložnice, skladište – uguščivać mulja, prostor za smještaj strojne dehidracije mulja, kanal za postavljanje mjerne opreme.

Uređaj BIOTIP max radi na principu ulaza svježe otpadne vode u (kompaktno) postrojenje koje služi za mehaničko pročišćivanje vode. U tom postrojenju odvija se uklanjanje krutih tvari, pijeska i masti koji se prikupljeni na taj način potom odlažu u komunalne kontejnere.

Takva voda, mehanički pročišćena, putuje u bazene za dodatnu denitrifikaciju u kojima vladaju anoksični uvjeti te se tamo intenzivno miješa. Voda potom prelazi u aeracijski bazen sa aeracijskim sistemom. Kroz membranske aeratore, koji stvaraju fine mjehuriće zraka, u otpadnu vodu, velikim intenzitetom upuhuje se komprinirani zrak. Na taj način svježa otpadna voda direktno se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se pritom otapa u vodi.
Takva mješavina – otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama, prelazi zatim u sekundarni taložnik. U njemu se odvija proces odvajanja aktivnog mulja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Uz pomoć pumpi istaloženi „aktivni“ mulj (flokule mikroorganizama – bakterije, alge, protozoe) prebacuje se iz sekundarnog taložnika u aeracijski bazen.

Mikroorganizmima je za život neophodna hrana i kisik. Na koji način ga u ovom slučaju dobivaju? Dobivaju ga tako da hranu uzimaju iz otpadne vode te je na taj način pročišćavanju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu.

Aktivni mulj se potom ponovo vraća u aeracijski bazen i na taj način se proces pročišćavanja kontinuirano obnavlja. Tako dobivena izbistrena te najvažnije biološki pročišćena voda odlazi u kontrolno mjerno okno i dalje u recipijent. Dio mikroorganizama nakon određenog vremena ugiba te se na taj način stvara inertna biomasa čija se koncentracija povećava u otpadnoj vodi.

No, proces je na taj način dimenzioniran da se ta masa dodatno oksidira i mineralizira (extended aeration) te proces kreće u fazu endogene respiracije u kojoj se smanjuje višak mulja, a potreba izvlačenja i dehidriranja viška mulja se produžuje na duže vrijeme.

Upotrebom uređaja BIOTIP max postiže se stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari odnosno izlazna voda ima manje od 25 mg (BPK5)/l. Ovi impresivni rezultati postižu se zahvaljujući procesu dimenzioniranja aeracijskog bazena na opterećenje volumena koje je manje od 0,25 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku duže od 4 sata te unošenjem kisika od najmanje 2,5 kg O2/kg (BPK5).

Izlazna voda zadovoljava sljedeće parametre: (BPK5) manje od 25 mg O2/l, KPK manje od 125 mg O2/l, nerazgradive masti manje od 35 mg/l, ukupni fosfor manje od 2 mg P/l, ukupni dušik manje od 15 mg N/l.